Zakres działania - Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach


Zakres działania Powiatowej Rady Rynku Pracy

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:
 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia 
  w powiecie;
 2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. Opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji.
 4. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego powiatu na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
 5. Wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 6. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań 
  i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 7. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 8. Opiniowanie wniosków o odwołanie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy;
 9. Opiniowanie powiatowych kryteriów wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców;
 10. Współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy;
 11. Opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych;
 12. Opiniowanie proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;
 13. Opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę