Powiatowa Rada Rynku Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach


Powiatowa Rada Rynku Pracy w Chojnicach - informacje ogólne

16 grudnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 91/2020, Starosta Chojnicki powołał członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Chojnicach kadencji 2020-2024.
 
 
W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród:
  • działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,
  • społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
  • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
Starosta może powoływać w skład powiatowej rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.
Starosta może zapraszać do udziału w posiedzeniach powiatowej rady rynku pracy przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.
 
Powiatowa Rada Rynku Pracy wyraża swoją opinię w sprawach należących do zakresu jej kompetencji w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia rady. Uchwały w sprawach opinii Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Rynku Pracy.
Kadencja Rady trwa 4 lata. Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy odbywają się co najmniej raz na kwartał.
Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach, który odpowiada za techniczną obsługę Rady, prowadzi rejestr uchwał Powiatowej Rady Rynku Pracy w Chojnicach.

Podstawa prawna:
 
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z późn. zm.), oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę